Motorways of Poland

Poland

Poland - Polska

Motorways - Autostrady (A)

Autostrada Bursztynowa Gdañsk (S6) - Nowe Marzy (S5) - Grudzi¹dz - Toruñ (S10) - £ódŸ (A2) - Tuszyn - Piotrków Trybunalski (S8) - Czêstochowa - Pyrzowice (S1/S11) - Gliwice (A4) - Gorzyczki, CZ border
Autostrada Wolnoœci D border, Œwiecko - Jordanowo (S3) - Nowy Tomyœl - Poznañ (S5/S11) - Konin - £ódŸ (A1) - Warszawa (S2/S8) // Warszawa (S2/S17) - Miñsk Mazowiecki - Siedlce - Miêdzyrzec Podlaski (S19) - Kukuryki, BY border
Autostrada D border, Zgorzelec - Krzy¿owa (A18) - Legnica - Wroc³aw (A8) - Opole - Gliwice (A1) - Katowice - Mys³owice (S1) - Kraków (S7) - Tarnów - Rzeszów (S19) - Jaros³aw - Korczowa, UA border
Autostrada D border, Ko³baskowo - Szczecin (S3/S10) - Rzêœnica (S3)
Autostradowa Obwodnica Wroc³awia Wroc³aw Bypass: Bielany Wroc³awskie - Nowa Wieœ (A4) - Wroc³aw (S5/S8)

Autostrada D border, Olszyna - ¯ary - Golnice - Krzy¿owa (A4) (section D border - Golnice signed as DK18)

Expressways - Drogi ekspresowe (S)

Droga ekspresowa Pyrzowice (A1/S11) - Podwarpie - D¹browa Górnicza - Mys³owice (A4) - Oœwiêcim - Bielsko-Bia³a (S69) - Skoczów - Cieszyn, CZ border
Po³udniowa Obwodnica Warszawy Warszawa Southern Bypass: Konotopa (A2/S8) - W Po³udnie (S7/S79) - Majdan (A2/S17)
Droga ekspresowa Œwinoujœcie - Wolin - Goleniów (S6) - Szczecin (A6/S10) - Gorzów Wielkopolski - Miêdzyrzecz - Jordanowo (A2) - Œwiebodzin - Zielona Góra - Nowa Sól - Lubin - Legnica (A4) - Bolków - Lubawka, CZ border
Droga ekspresowa Nowe Marzy (A1) - Œwiecie - Bydgoszcz (S10) - Szubin - ¯nin - Gniezno - Poznañ (A2/S11) - Œmigiel - Leszno - Rawicz - Wroc³aw (A8)
Droga ekspresowa Goleniów (S3) - Nowogard - Ko³obrzeg (S11) - Koszalin (S11) - S³awno - S³upsk - Lêbork - Gdynia - Gdañsk (A1/S7)
Droga ekspresowa Gdañsk (S6) - Nowy Dwór Gdañski - Elbl¹g (S22) - Pas³êk - Mi³om³yn - Ostróda - Olsztynek (S51) - Nidzica - M³awa - P³oñsk (S10) - Zakroczym - Nowy Dwór Mazowiecki - Warszawa (S2/S8/S79) - Grójec - Bia³obrzegi - Radom (S12) - Skar¿ysko-Kamienna - Kielce (S74) - Jêdrzejów - Miechów - Kraków (A4) - Myœlenice - Lubieñ - Rabka
Droga ekspresowa Wroc³aw (A8) - Oleœnica - Syców - Kêpno (S11) - Sieradz - £ask - Ró¿a (S14) - Pabianice - Rzgów (A1) // Piotrków Trybunalski (A1) - Tomaszów Mazowiecki - Rawa Mazowiecka - Mszczonów - Warszawa (A2/S2/S7) - Z¹bki (S17) - Radzymin - Wyszków - Ostrów Mazowiecka (S61) - Zambrów - Bia³ystok (S19)
Droga ekspresowa Szczecin (A6/S3) - Stargard Szczeciñski - Kalisz Pomorski - Wa³cz - Pi³a (S11) - Wyrzysk - Nak³o nad Noteci¹ - Bydgoszcz (S5) - Toruñ (A1) - Lipno - Sierpc - P³oñsk (S7)
Droga ekspresowa Ko³obrzeg (S6) - Koszalin (S6) - Bobolice - Szczecinek - Pi³a (S10) - Oborniki - Poznañ (A2/S5) - Kórnik - Jarocin - Ostrów Wielkopolski - Kêpno (S8) - Kluczbork - Lubliniec - Tarnowskie Góry - Pyrzowice (A1/S1)
Droga ekspresowa Piotrków Trybunalski (A1) - Sulejów (S74) - Radom (S7) - Pu³awy - Kurów (S17) - Lublin (S19) - Piaski (S17) - Che³m - Dorohusk, UA border
Zachodnia Obwodnica £odzi £ódŸ Western Bypass: Emilia (A2) - Ró¿a (S8)
Droga ekspresowa Warszawa (S8, A2/S2) - Garwolin - Kurów (S12) - Lublin (S19) - Piaski (S12) - Krasnystaw - Zamoœæ - Tomaszów Lubelski - Hrebenne, UA border
Droga ekspresowa BY border, KuŸnica Bia³ostocka - Sokó³ka - Bia³ystok (S8) - Bielsk Podlaski - Siemiatycze - Miêdzyrzec Podlaski (A2) - Radzyñ Podlaski - Kock - Lubartów - Lublin (S12/S17) - Kraœnik - Nisko (S74) - Rzeszów (A4) - Krosno - Barwinek, SK border
Droga ekspresowa Elbl¹g (S7) - Braniewo - Grzechotki, RUS border
Droga ekspresowa Olsztyn - Olsztynek (S7)
Droga ekspresowa Ostrów Mazowiecka (S8) – £om¿a – Stawiski - Szczuczyn - E³k - Suwa³ki - Budzisko, LT border
Droga ekspresowa Bielsko-Bia³a (S1) - ¯ywiec - Wêgierska Górka - Zwardoñ, SK border
Droga ekspresowa Sulejów (S12) - Kielce (S7) - Opatów - Tarnobrzeg - Stalowa Wola - Nisko (S19)
Trasa NS Warszawa: Marynarska - Airport – W Po³udnie (S2/S7)
Droga ekspresowa Sosnowiec - Katowice (DK79)

National Roads - Drogi krajowe (DK)

Trasa Siekierkowska Warszawa: Czerniakowska - Wa³ Miedzeszyñski - Ostrobramska
Droga krajowa Ropczyce bypass: Wiejska - Mickiewicza - … - Jaros³aw bypass: Tywonia - (DK77) - Tuczempy
Droga krajowa Gniezno: (DK15) - Kostrzewskiego (DK15) - WoŸniki (S5)
Droga krajowa Warszawa: Pu³kowa - Trasa Mostu Pó³nocnego - Trasa Armii Krajowej (S8) - Most Gdañski
Droga krajowa Bia³ystok - Sochonie (DK19) - Katrynka

Trasa Generalska Bia³ystok: aleja Jana Paw³a II – Szosa Baranowicka
Aleja Tysi¹clecia Lublin: Rondo Dmowskiego (DK17) - Me³giewska (DK82) - Grygowej
Aleja Tysi¹clecia Lublin: Rondo Dmowskiego (DK12) - Me³giewska (DK82) - Grygowej
Droga krajowa Chojnice bypass: Chojnaty - Lipienice
Droga krajowa Warszawa: Wis³ostrada (DK7) - Modliñska (DK61) - … - Serock bypass: Wierzbica (DK62) - Wojsk £¹cznoœci
Droga krajowa Siewierz bypass: (DK1) - … - Jêdrzejów bypass (S7)
Drogowa Trasa Œrednicowa Katowice: D¹b (DW902) - RoŸdzieñskiego (S86)
Droga krajowa Kleszczów (A4) - Gliwice (DK44/DK78) - Zabrze (A1) - Bytom
Droga krajowa Kroœniewice bypass: B³onie (DK92) - Bardzinek (DK92) - Morawce
Droga krajowa Tarnowo Podgórne - Poznañ - … - Kroœniewice bypass (DK1) (for exit list of Kroœniewice bypass see DK91)
Droga krajowa Kraków bypass: Modlnica - Radzikowskiego (DK79) - Balice (A4/DK7) - ... - Tarnów bypass: Zg³obice - £adna (DK73)
Droga krajowa Wroc³aw: Brücknera - Wilanowska … - D³ugo³êka - Wroc³aw (A8/S8)

Provincial Roads - Drogi wojewódzkie (DW)

Drogowa Trasa Œrednicowa Gliwice (A1) - Zabrze - Ruda Œl¹ska - Œwiêtoch³owice - Chorzów - Katowice (DK79)

Other Roads - Drogi inne

Gdañsk Trasa S³owackiego-Sucharskiego Gdañsk: Marynarki Polskiej (DK91) - Ku Ujœciu - Obwodnica Gdañska (S7)
Gdañsk Trasa W-Z Gdañsk: Otomiñska - Karczemki (S6) - Okopowa
Gdynia Trasa Kwiatkowskiego Gdynia: Obwodnica Trójmiasta (S6) - Morska - Unruga
Poznañ Trasa Niestachowska
Trasa Katowicka
Poznañ: Rondo Obornickie (DK92) - Wojska Polskiego - … - Rondo Rataje (DK5) - Krzesiny (A2/S5/S11)
Poznañ G³ogowska Poznañ: Fabianowo - Komorniki (A2/S5/S11)
Warszawa Trasa £azienkowska Warszawa: Aleja Niepodleg³oœci - Wis³ostrada - Wa³ Miedzeszyñski (DK61) - Ostrobramska
<